Χρηματοδότηση Επένδυσης

 

Η BIGPOWER διαθέτοντας στελέχη με πολυετή εμπειρία στη υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων, από εθνικούς και κοινοτικούς πόρους, αναπτυξιακών και ερευνητικών έργων, προβαίνει σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες, ώστε κάθε προς υλοποίηση επένδυση, να προβεί στη λήψη της μέγιστης δυνατής δημόσιας χρηματοδότησης.

Προκειμένου να επιτευχθεί ο στόχος αυτός, στην εταιρεία μας λειτουργεί εξειδικευμένο Τμήμα Χρηματοδοτικών Δράσεων. Το τμήμα αυτό υποστηρίζει όλους τους πελάτες μας, τόσο στην αναζήτηση και επιλογή των κατά περίπτωση καταλληλότερων χρηματοδοτικών προγραμμάτων, όσο και στην ένταξή της τους σε αυτά.

Ενδεικτικά αναφέρουμε τις πιο συνηθισμένες πηγές δημόσιας χρηματοδότησης για Α.Π.Ε.:

  • Αναπτυξιακός Νόμος
  • ΕΣΠΑ 2020
  • Δράσεις Περιφερειακής Ανάπτυξης από την Ε.Ε.

Οι δράσεις χρηματοδότησης μπορεί να περιλαμβάνουν ένα ή περισσότερα είδη ενισχύσεων όπως:

  • επιχορήγηση επένδυσης,
  • επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης,
  • φορολογικές απαλλαγές
  • επιδότηση απασχόλησης

Ο επενδυτής με την καθοδήγηση και την υποστήριξη των συμβούλων της εταιρείας μας, μπορεί να επιλέξει μία ή περισσότερες πηγές δημόσιας χρηματοδότησης, προκειμένου να επιτύχει τη χαμηλότερη δυνατή ιδιωτική ή δανειακή συμμετοχή στην υλοποίηση του επενδυτικού έργου του. Στο στάδιο της καθοδήγησης, ο υποψήφιος επενδυτής ενημερώνεται πλήρως για τις ευκαιρίες αλλά και τις πιθανές δυσκολίες κάθε διαθέσιμου χρηματοδοτικού προγράμματος, ώστε να οδηγηθεί στη λήψη της πιο σωστής απόφασης.

Η BIGPOWER αναλαμβάνει την σύνταξη του φακέλου οικονομοτεχνικής μελέτης της επένδυσης καθώς και των συνοδευτικών μελετών, σύμφωνα με τις ανάγκες του εκάστοτε χρηματοδοτικού προγράμματος. Εγγύηση της θετικής αξιολόγησης της αιτούμενης χρηματοδότησης, αποτελεί η υψηλή ποιότητα του υποβληθέντος φακέλου, που οφείλεται στην πολύχρονη πείρα των στελεχών της εταιρείας.

Η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών της εταιρείας μας προς τον πελάτη, συνεχίζεται και μετά την έγκριση της ένταξης του έργου σε κάποιο χρηματοδοτικό πρόγραμμα. Έτσι παρέχεται διαρκή υποστήριξη σε λογιστικό και διοικητικό επίπεδο, μέχρι το στάδιο των εκταμιεύσεων αλλά και της αποπληρωμής του έργου με σκοπό να διασφαλισθεί η λήψη του συνόλου του εγκεκριμένου ποσού.