Πρόταση συμμετοχής με ποσοστό 20% σε μονάδα Βιορευστών ισχύος 500 kW

Συνοπτικά, στη μονάδα θα πραγματοποιείται παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από καύση βιοελαίων ή βιορευστών που προέρχεται από τη συλλογή-προμήθεια φυτικών ελαίων. Η καύση πραγματοποιείται με χρήση μηχανών εσωτερικής καύσης.